• ảnh banner 2
  • ảnh banner 1

Ngôn ngữ:

Tin tức khu công nghiệp

MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG LỤT BÃO, HẠN CHẾ THIÊN TAI TẠI KCN ĐỒNG VĂN I, ĐỒNG VĂN II

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam thực hiện kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống lụt bão, hạn chế thiên tai tại các KCN trên địa bàn tỉnh. Ngày 14 tháng 8 năm 2017 Ban phê duyệt Kế hoạch phòng, chống lụt ...? . [...]

Back to top